Centrul de Studii Europene – Universitatea din București

Statut

I. PREVEDERI GENERALE

Denumire şi statut juridic

Art. 1. Centrul de Studii Europene este un centru de cercetare fără personalitate juridică, subordonat Facultăţii de Litere şi Rectoratului Universităţii din Bucureşti. Denumirea centrului va fi Centrul de Studii Europene (în continuare, „CSE” sau „Centrul”).

Sediu

Art. 2. Sediul CSE va fi situat în Facultatea de Litere, str. Edgar Quinet, nr. 5-7, etaj 2, sala 209, sector 1, Bucureşti.

Durată

Art. 3. Centrul de Studii Europene este înfiinţat pe o durată nedeterminată.

Domeniu de activitate

Art. 4. Domeniul principal de activitate al CSE este:

-     studii europene.

Art. 5. Subdomeniile, respectiv ariile de interes şi direcţiile tematice ale Centrului, sunt:

-          studii culturale;

-          istoria culturii şi mentalităţilor;

-          politici europene şi relaţii internaţionale;

-          cultură şi culturi europene.

II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CENTRULUI

Scop

Art. 6. Scopul CSE este:

-          cercetarea multi- şi interdisciplinară a culturii, istoriei, politicii şi societăţii europene, preponderent în Europa modernă;

-          studiul României în etapa post-integării, în raporturile sale cu Uniunea Europeană şi cu procesul globalizării.

Obiective

Art. 7. Obiectivele CSE sunt:

-          dezvoltarea cunoaşterii în domeniul studiilor europene, prin activităţi de cercetare fundamentală şi/sau avansată şi comunicare de rezultate, cu şi pentru cadre didactice universitare, masteranzi, doctoranzi şi marele public;

-          atragerea de fonduri pentru cercetare, prin obţinerea de granturi, proiecte, sponsorizări private, donaţii etc., la şi de la instituţii româneşti şi europene relevante profilului cercetării;

-          iniţierea şi realizarea unor proiecte multi- şi interdisciplinare, cu specialişti români şi străini din mai multe centre universitare;

-          formare de tineri cercetători, prin constituirea unor grupuri de interes special, cercuri de lectură etc. şi/sau desfăşurarea de mese rotunde, colocvii, conferinţe şi dezbateri, aferente activităţilor didactice masterale sau de cercetare;

-          editarea şi publicarea rezultatelor cercetărilor în volume colective, la edituri naţionale acreditate CNCS sau la edituri internaţionale, precum şi în reviste româneşti recunoscute de CNCS sau în reviste străine;

-          editarea semestrială şi dezvoltarea Revistei de Studii Europene a CSE, pentru aducerea ei la standarde de calitate superioare (cu referenţi străini, articole în limbi de circulaţie internaţională, periodicitate, tipărire şi promovare), în vederea obţinerii pe termen lung a unei recunoaşteri CNCS;

-          promovarea activităţilor CSE prin postări pe site-ul unibuc.ro, prin mijloace şi evenimente mass-media, în învăţământul preuniversitar etc.

Activităţi  

Art. 8. Pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Centrului, activităţile acestuia se vor încadra în următoarele tipuri:

-          cercetare prin proiecte, granturi, grupuri de cercetare masterală etc.;

-          activităţi didactice în cadrul programelor de masterat;

-          colocvii, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, ateliere, cercuri ştiinţifice;

-          editare şi publicare de texte, traduceri, lansări de carte;

-          schimburi didactice şi culturale, cu invitaţi din alte centre universitare de acelaşi profil sau cu profil asemănător, din ţară sau străinătate.

III. PATRIMONIUL CENTRULUI

Resurse materiale

Art. 9. Resursele materiale ale CSE vor fi:

-          infrastructura tehnico-materială a Facultăţii de Litere (biblioteci, săli dotate cu aparatură specială);

-          sala 209 din cadrul aceleiaşi facultăţi, dotată cu calculatoare conectate la internet, televizor, imprimantă, scanner, maşină de fotocopiat, bibliotecă cu aproximativ o sută de titluri de profil;

-          alte fonduri, provenite din proiecte şi granturi de cercetare naţionale şi internaţionale, sponsorizări etc.

Utilizarea resurselor

Art. 10. Utilizarea resurselor CSE se va face cu acordul prealabil al Consiliului Director al Centrului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, şi exclusiv pentru activităţile desfăşurate în cadrul Centrului. Prioritar, distribuirea resurselor financiare se va face pentru: remunerarea personalului angajat în proiecte de cercetare şi a profesorilor invitaţi, diversificarea bazei materiale proprii (modernizarea spaţiului alocat Centrului, achiziţionarea de tehnologie, noi publicaţii ştiinţifice de profil, consumabile etc.), organizarea de manifestări ştiinţifice, editarea şi tipărirea revistei, a volumelor colective, traduceri etc.

Constituirea patrimoniului

Art. 11. Toate veniturile şi bunurile mobile obţinute prin CSE se vor constitui în patrimoniul Centrului şi vor fi înregistrate în gestiunea Universităţii din Bucureşti, fiind aprobate spre acordarea, cu drept de proprietate sau folosinţă, membrilor acestuia exclusiv ca urmare a sau în scopul realizării obiectivelor propuse în cadrul activităţilor didactice sau de cercetare ale Centrului.

IV. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI

Calitatea de membru

Art. 12. Calitatea de membru al CSE se va acorda, la cerere, cadrelor didactice universitare şi cercetătorilor din domeniile de aplicaţie ale Centrului, precum şi masteranzilor sau doctoranzilor care urmează programe de studii aprofundate sau doctorale în domeniile de cercetare ale Centrului, pe bază de cerere, cu o recomandare prealabilă a cel puţin unuia dintre membrii Centrului şi cu aprobarea Adunării Generale, prin vot secret, cu majoritate simplă de voturi.

Art. 13. Membrii fondatori ai CSE sunt persoanele care au hotărât înfiinţarea/reactivarea Centrului şi care au participat la înfiinţarea acestuia, figurând ca atare în actele înregistrării sale.

Art. 14. Calitatea de membru de onoare al CSE poate fi acordată, la propunerea Consiliului Ştiinţific şi cu votul Adunării Generale, unor personalităţi culturale prestigioase din domeniile de interes ale Centrului, care împărtăşesc obiectivele Centrului, sprijină activitatea acestuia sau reprezintă nume de referinţă pentru scopurile şi activităţile lui.

Art. 15. Pierderea calităţii de membru al CSE poate avea loc prin retragere sau excludere, în cazul în care comportamentul titularului nu este compatibil cu prevederile prezentului Statut şi aduce prejudicii Centrului.

Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art. 16. Drepturile membrilor CSE sunt următoarele:

-          să aleaga sau să poată fi aleşi în organele de conducere ale Centrului;

-          să utilizeze sursele de informaţie şi miloacele materiale ale Centrului în scopul şi pentru activităţile Centrului;

-          să participe la toate acţiunile şi deciziile Cetrului, cu propuneri, idei, proiecte şi prin vot liber exprimat;

-          să fie remuneraţi, în cazul câştigării unor proiecte, granturi etc., corespunzător activităţilor prestate în cadrul acestora;

-          să beneficieze de sprijinul şi consilierea membrilor CSE în activităţi aferente scopurilor şi obiectivelor propuse.

Art. 17. Obligaţiile membrilor CSE sunt următoarele:

-          să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Statut;

-          să participe cât mai activ la realizarea scopului şi obiectivelor Centrului;

-          să nu facă declaraţii denigratoare la adresa Centrului sau a membrilor săi, sau la adresa Facultăţii de Litere şi a Universităţii din Bucureşti.

Conducere, administrare şi control

Art. 18. Conducerea, administrarea şi controlul CSE vor fi asigurate de un director, un director adjunct, un secretar ştiinţific, precum şi de Consiliul Ştiinţific şi Adunarea Generală a membrilor CSE. Directorul, directorul adjunct, secretarul ştiinţific şi Consiliul Ştiinţific vor fi aleşi pe o perioadă de 4 ani, de către Adunarea Generală a membrilor Centrului, cu majoritate simplă de voturi, la prima întrunire a acesteia din anul următor expirării unui mandat de 4 ani.

Directorul

Art. 19. Directorul CSE va fi ales dintre membrii CSE cadre didactice ale Colectivului de Studii Europene din cadrul Departamentului de Studii Culturale al Facultăţii de Litere, având cel puţin titlul de conferenţiar.

Responsabilităţile directorului

Art. 20. Atribuţiile directorului vor fi următoarele:

-          reprezintă Centrul în faţa conducerii Facultăţii de Litere şi a Rectoratului Universităţii din Bucureşti şi în faţa tuturor instituţiilor cu care Centrul va intra în relaţie în cadrul proiectelor sale;

-          răspunde de strategia activităţilor de cercetare;

-          propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al Centrului;

-          prezintă semestrial situaţia economico-financiară şi profesională a activităţii Centrului în Adunarea Generală a membrilor;

-          face propuneri ştiinţifice sau administrative privind buna desfăşurare sau îmbunătăţirea activităţilor Centrului.

Directorul adjunct

Art. 21. Directorul adjunct va fi ales dintre membrii Centrului, având cel puţin titlul de lector.

Responsabilităţile directorului adjunct

Art. 22. Atribuţiile directorului adjunct vor fi următoarele:

-          preia toate responsabilităţile directorului în cazul absenţei acestuia, sau în situaţii excepţionale, prin delegare scrisă expresă în acest sens;

-          răspunde de publicaţiile ştiinţifice ale Centrului.

Secretarul ştiinţific

Art. 23. Secretarul ştiinţific va fi ales dintre membrii CSE cadre didactice ale Colectivului de Studii Europene din cadrul Departamentului de Studii Culturale al Facultăţii de Litere, având cel puţin titlul de asistent.

Responsabilităţile secretarului ştiinţific

Art. 24. Atribuţiile secretarului ştiinţific vor fi următoarele:

-          îndeplineşte activităţile de secretariat ale Centrului;

-          răspunde de imaginea Centrului şi de relaţiile publice ale acestuia;

-          supraveghează organizarea activităţilor ştiinţifice.

Consiliul Director

Art. 25. Consiliul Director va fi alcătuit din director, director adjunct, secretar ştiinţific, plus alţi doi membri ai CSE, aleşi cu majoritate simplă de Adunarea Generală a Centrului, pentru un mandat de 4 ani.

Responsabilităţile Consiliului Director

Art. 26. Atribuţiile Consiliului Director vor fi următoarele:

-          stabileşte strategiile de cercetare, bugetul şi organizarea activităţilor Centrului, supunându-le dezbaterilor şi hotărârii Adunării Generale;

-          asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

-          preia atribuţii de comitet de redacţie în activităţile de editare şi publicare de texte aferente cercetărilor Centrului;

-          se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, pentru rezolvarea problemelor curente ale Centrului.

Art. 27. La întrunirile Consiliului Director, pot participa, la cerere, şi membri simpli ai Centrului.

Adunarea Generală

Art. 28. Adunarea Generală se va constitui din oficiu din toţi membrii Centrului, fără a face nicio diferenţă între membri de onoare, membri fondatori şi cei admişi ulterior.

Art. 29. Convocarea Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, se va face exclusiv prin mijloace de comunicare cu confirmare de primire (mail, telefon, fax) şi ea va preciza locul, data şi ora desfăşurării şedintei, precum şi ordinea de zi, fiind comunicată membrilor CSE cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.

Art. 30. Adunarea Generală se consideră legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din membrii activi ai Centrului. Dacă la prima convocare nu s-a întrunit cvorumul necesar, şedinţa va fi considerată deschisă, reluându-se în săptămâna următoare, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi, iar hotărârile vor putea fi luate indiferent de numărul membrilor activi prezenţi.

Responsabilităţile Adunării Generale

Art. 31. Atribuţiile Adunării Generale vor fi următoarele:

-          se întruneşte cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, la propunerea Consiliului Director, pentru a dezbate strategiile şi activităţile Centrului şi pentru a lua hotărâri, prin vot liber exprimat.

Art. 32. Toate hotărârile Adunării Generale vor fi consemnate în procese-verbale, încheiate cu ocazia fiecărei şedinte.

V. PREVEDERI FINALE

Amendamente

Art. 33. În situaţii excepţionale, justificate de cursul desfăşurării activităţilor Centrului, se pot formula amendamente la prezentul Statut, la propunerea Consiliului Director sau prin petiţie semnată de cel puţin jumătate plus unu din membrii Centrului.

Art. 34. Amendamentele aduse prezentului Statut vor fi adoptate numai în Adunare Generală corect convocată şi constituită, prin hotărâri adoptate prin vot secret, cu o majoritate de cel puţin 2/3 din membrii prezenţi.

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>